C++ birinchi tushunchalar(cout,endl,\n,kutubxonalar)

C++ birinchi tushunchalar(cout,endl,\n,kutubxonalar)

Kutubxona

STD
std nom maydonidan foydalanish standart kutubxonadagi ob’ektlar va o’zgaruvchilar uchun nomlardan foydalanishimiz mumkinligini anglatadi.

#include <iostream>
int main(){
std::cout << "Hello Lord Nikon\n";
}
Enter fullscreen mode
Exit fullscreen mode

\n – bu alohida bir qatorga otkazib qo’yadingan funksiya huddi tepadagi yozganimiz dek.Ammo bunga o’xshash yana shunday funksiyani bajaradigan funksiya bor va un endl deb ataladi.

#include <iostream>
int main(){
std::cout << "Hello Lord Nikon" << enld;
}
Enter fullscreen mode
Exit fullscreen mode

\n biz ikkita vergul ichiga yozamiz, lekin endlda esa ikkita vergul tashqarisida yozamiz, tapada yozib o’tkanimizdek.


Discover more from Coursity

Subscribe to get the latest posts to your email.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *